Ekonomika musí být postavená na nových zelených základech

Zelený program pro ekonomiku
Musíme se zaměřit i na jiné cíle než jen HDP
Intenzivní boj s daňovými ráji
Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů
Náprava rozvrácených veřejných financí
Více žen v digitalizaci a IT

Milujeme když ženy nevydělávají méně

Koronakrize ukázala, že mnohé oblasti naší ekonomiky nefungují správně. Klimatická krize na ni bude působit ještě větší silou.

Stále více lidí si uvědomuje, že neomezený růst nevede ke spokojené a udržitelné společnosti, ale k závažným sociálním a environmentálním problémům. Proto musíme změnit způsoby, na co se naše hospodářství zaměřuje a jak funguje, a vrátit veřejné rozpočty do rovnováhy.

Naším cílem je na zelených základech postavené sociálně-ekologické tržní hospodářství, které spojuje prosperitu s udržitelností a spravedlností.

Co chceme?

 • Chceme efektivní stát s jasnou vizí pro zelenou transformaci ekonomiky. Chytrá pravidla, která motivují k udržitelnosti a sociální odpovědnosti stejně jako podněcují inovace. Neregulované trhy mohou hodně uškodit. Jasným nastavením pravidel cheme směrovat hospodářství směrem k nízkouhlíkové ekonomice s vysokými sociálními standardy. Růst sám o sobě nesmí být cílem, pro kvalitní život se musíme zaměřit i na jiné hodnoty než jen HDP.
 • Po koronakrizi potřebuje země ekonomické oživení na nových zelených základech – jak v oborech, které byly krizí velmi zasaženy, tak v těch, na kterých má naše hospodářství dlouhodobě stát. Potřebujeme investovat do naší společné budoucnosti, abychom zachovali dobře placená pracovní místa, odvrátili negativní dopady klimatické krize a dokázali v Evropě držet krok s konkurenty z USA a Číny.
 • Restaurace, hotely, cestovní ruch a události, kultura, ale také mnoho maloobchodníků – ti všichni mají za sebou těžké období. Malým a středním podnikům chceme pomoci trojkombinací: snižováním byrokratické zátěže, daňovou politikou příznivou pro inovace a širokým výzkumným prostředím. Kromě toho chceme podporovat individuální poradenství v oblasti digitalizace a klimatické transformace. Investice do klimatických inovací zvýhodníme rychlejšími odpisy.
 • Automobilový průmysl čelí obrovským změnám. Jedna věc je jasná: spalovací motor na fosilní paliva nemá budoucnost. V celosvětové soutěži o bezemisní a digitální automobil budoucnosti chceme uspět co nejlépe a zajistit dostatek perspektivních pracovních příležitostí i v budoucnu. Podpoříme výzkum a inovace v oblasti nových technologií, zejména baterií. V současné době Evropa ve výrobě bateriových článků zaostává a stává se závislou na dovozech. Pro české firmy je v tomto velká příležitost.
 • Energeticky náročná odvětví – ocelářství, cementářství, chemický průmysl – se na emisích CO2 podílejí velkou měrou, zároveň ale poskytují tisíce dobrých pracovních míst a do budoucna je potřebujeme. Chceme, aby se tato odvětví stala technologickými průkopníky ve vývoji a dekarbonizaci. V chemickém průmyslu chceme podpořit přechod od ropy a plastů k obnovitelným surovinám. Zelené technologie jsou žádané po celém světě a představují ohromnou příležitost pro naše firmy.
 • Podpoříme potenciál moderních oborů, ve kterých už nyní Česko dosahuje skvělé pozice. Startupy v oblasti IT, kybernetické bezpečnosti, klimatických technologií, nanotechnologií nebo kreativních průmyslů si zaslouží podporu v přístupu ke kapitálu, podporu pronikání na světové trhy nebo investice do výzkumu a vývoje. Podpoříme podnikatelské inkubátory, mentoring nebo podporu podnikavosti na školách.
 • Chceme přinést celostátní strategii „Ženy v digitalizaci“, která umožní uplatnění nevyužitých talentů žen v technických a informačních oborech. Součástí bude rovnocenný přístup dívek k digitálním tématům už na základní škole bez technologických genderových stereotypů, včetně svobodné volby povolání nebo oboru studia.
 • Chceme provázat minimální mzdu s vývojem průměrné mzdy, její výši chceme směřovat k 50 % průměrné mzdy tak, abychom zajistili odpovídající mzdu pro všechny pracující. Podpoříme odborové organizování pro lepší pozici pracujících. Stát a veřejné instituce musí jít v nastavování dobrých pracovních podmínek příkladem.
 • Chceme, aby ženy vydělávaly stejně jako muži. V Česku je průměrný rozdíl napříč trhem práce 19 %, a i na stejné pozici u stejného zaměstnavatele máme jeden z nejvyšších rozdílů v EU. Vedle opatření umožňujících rodinám rovnoměrnější rozložení péče a práce chceme, aby ženy znaly svou hodnotu na trhu práce. Proto podpoříme opatření pro zajištění přehlednosti a transparentnosti odměňování v zaměstnání. Dáme zaměstnancům právo sdílet výši své mzdy, platu nebo odměny z dohody nehledě na přání zaměstnavatele. Podpoříme zavedení auditu, který zjistí, zda zaměstnavatelé neodměňují ženy a muže nerovným způsobem. Pro pravidla veřejných zakázek navrhneme bonifikaci zaměstnavatelů, kteří budou opatření dodržovat a pravidelně ověřovat férovost odměňování žen a mužů.
 • Základem naší prosperity a bezpečnosti se musí stát jednotná měna Euro. Chceme ji přijmout co nejdříve. S tím souvisí postupné snížení deficitu státního rozpočtu pod 3 %, abychom plnili Maastrichtská kritéria.
 • Musíme konsolidovat státní rozpočet. Po zásahu ANO, ODS, KSČM a SPD do daně z příjmů čelíme hlubokým deficitům a už nyní rostou úroky státních dluhopisů mnohem rychleji než v jiných evropských zemích. Obnovíme míru zdanění na úroveň, která byla do roku 2019, včetně návratu původní výše zdanění nafty, a zrušíme některé výjimky. Dlouhodobě stabilní veřejné finance jsou základ, bez kterého můžeme na rozvoj ekonomiky zapomenout.
 • Našim cílem je, aby každý přispíval spravedlivě. Chceme snížit daňové zatížení práce, včetně odvodů, a to především u nízkopříjmových zaměstnanců. Především díky odvodům dnes nejnižší příjmy zdaňujeme relativně nejvíce. To vytváří podhoubí pro švarcsystém, práci na černo a znevýhodňuje částečné úvazky. Chceme posílit daňovou progresi včetně odvodů, omezit daňové úlevy u kapitálových příjmů jen na drobné investory a hledat nové zdroje např. v majetkových daních.
 • Majetkové daně, především daň z nemovitosti, tvoří u nás ve srovnání s jinými zeměmi zanedbatelnou část příjmů veřejných rozpočtů. Přitom jde o důležitý nástroj, kterým stát může mimo jiné ovlivňovat ceny nemovitostí. Chceme proto, aby tato daň více odrážela, zda je daná nemovitost využívána k bydlení, pronájmu, nebo k podnikání. Především u daní z nemovitostí využívaných k jiným účelům než k bydlení chceme vnést prvky progresivního zdanění a po vzoru jiných evropských zemí přejít na daňový základ stanovovaný dle tabulkové hodnoty nemovitosti, nikoli její rozlohy.
 • Daňoví poplatníci každoročně přicházejí o miliardy v důsledku daňových úniků a agresivního vyhýbání se daňovým povinnostem. Zintenzivníme boj s daňovými ráji, podporujeme zavedení společného základu pro daně z příjmů právnických osob a celoevropskou minimální sazbu daně. Nebudeme zavírat oči před daňovou povinností nadnárodních technologických firem – digitálních platforem – a podporujeme zavádění principu zdaňování podle místa podnikání, např. ve formě digitální daně.
 • Ekologické chování se musí vyplatit. Podporujeme celoevropské uhlíkové clo, daň na nerecyklované plasty a rozšíření systémů obchodování s emisními povolenkami na další obory, které produkují emise skleníkových plynů. Zisky ze zdanění emisí uhlíku musí z většiny směřovat do kapes občanů.
 • Chceme podporovat společenskou odpovědnost firem. Oceníme širší zapojování podniků do místní komunity a budeme motivovat firmy k dobrému sousedství.
Kompletní program ke stažení
(PDF)