Zastavení změn klimatu je velký úkol i cesta k lepšímu životu

Zelený program pro zastavení změn klimatu
Konec uhlí spalování uhlí nejpozději v roce 2030
Všechny zákony musí přispívat ke snižování emisí
Solární panely na každou střechu
O 30% více peněz do zateplování
Ministr pro klimatickou neutralitu

Milujeme když uhlí zůstane pod zemí

Změna klimatu je nejzávažnější problém současnosti a Česko musí v jeho řešení zásadně přidat. Je to nejen náš závazek budoucím generacím, ale také obrovská příležitost pro dnešek.

Modernizace průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, odpadového hospodářství a dalších důležitých odvětví přinese nová pracovní místa, zvýší kvalitu života a umožní ze změn profitovat i obyčejným lidem, kteří na transformaci nesmí doplatit.

Klíčem je ale reálný plán, který nebude před důležitostí problému zavírat oči a lakovat situaci na růžovo. Naopak, chceme využít chytrost a šikovnost našich lidí, skvělou tradici našeho průmyslu a evropské peníze ze Zelené dohody na maximální využití této historické příležitosti.

Co chceme?

 • Klimatická neutralita znamená odklon od fosilních paliv. Proto potřebujeme jasný plán transformace naší energetiky a teplárenství, který stanoví ukončení spalování uhlí co nejdříve, nejpozději do roku 2030. Jen tak bude možné splnit závazky Pařížské dohody a zabránit nejhorším důsledkům změn klimatu. Dobrý plán navíc nabídne budoucnost lidem, kteří v uhelném průmyslu nyní pracují, a zajistí, že transformace bude spravedlivá.
 • K řešení emisí skleníkových plynů ale musí přispět i další sektory. Stavebnictví musí začít stavět domy s mnohem menší spotřebou energie, zemědělství musí finančně oceňovat ty hospodáře, kteří svou prací snižují emise, a odpadové hospodářství se musí změnit na oběhové, protože odpad je také velkým zdrojem emisí. Musíme také zajistit mnohem menší emise z potravin, protože zejména plýtvání jídlem a emise z intenzivní produkce masa představují obrovské množství zbytečně vynaložené energie i dalších zdrojů.
 • Zavedeme hodnocení dopadu na klima do schvalovacích procesů – zákony a normy budeme posuzovat z hlediska jejich slučitelnosti s cíli ochrany klimatu a dopadů na klima. Pro koordinaci transformace našeho hospodářství k uhlíkové neutralitě zřídíme ministra bez portfeje s touto agendou.
 • O využití fondů na klimatickou transformaci jako zásadním problému dneška nesmí rozhodovat jen úzká skupina vyvolených a velké energetické firmy. Zřídíme občanská shromáždění, která budou přinášet návrhy na klimatická řešení za účasti občanů. Zavedeme povinnost konzultovat rozdělování financí v rámci „zelených“ fondů s občany a obcemi.
 • Pokud se bude řešení zelené transformace naší ekonomiky odkládat, ohrozí to pracovní místa. Ve spolupráci s klíčovými průmyslovými hráči vytvoříme životaschopný plán pro přechod průmyslu na nízkouhlíkové zdroje energie. Budeme finančně motivovat ty, kdož budou zavádět nízkouhlíkové technologie a investovat do výzkumu a vývoje. Modernizujeme politiku zaměstnanosti a rekvalifikace, aby lépe odrážely potřeby zelené transformace.
 • Kdo kontroluje energii, ten má moc. Chceme proto, aby se zisky z nevyčerpatelných zdrojů energie dostaly do rukou občanů, farmářů nebo obcí tím, že bude jednodušší zakládat lokální energetická družstva a městské elektrárenské společnosti. Odstraníme existující bariéry zavádění nových zelených zdrojů a akumulace energie. Budeme podporovat reformu tarifní struktury energií, například zavedením speciálního tarifu pro odběratele s připojeným chytrým elektroměrem nebo sjednocení více domácností do jednoho místa.
 • Solární panely na každou střechu! Upravíme zákony tak, aby bylo možné jednoduše zavádět solární panely na střechy bytových domů. Pro rodinné domy vytvoříme předpřipravené balíčky v podobě výhodných půjček, díky kterým si solární panely bude moci dovolit i běžná rodina. Narovnáme výkupní ceny energie od fyzických vlastníků solárních elektráren, aby byly spravedlivé a motivační. Nové průmyslové a podnikatelské budovy budou mít solární panely na střechách jako povinnost od roku 2025.
 • V dlouhodobém výhledu bude nejvýhodnější bezemisní energii získávat tam, kde jsou pro ni nejvhodnější podmínky. K tomu je nutná spolupráce se státy napříč na propojení moderní energetickou infrastrukturou. Ta propojí Evropu a pomůže vychytávat případné výpadky u vnitrozemských států. Naše poloha ve středu Evropy nám umožní stát se významnou křižovatkou celoevropské přenosové sítě. Podpoříme modernizaci přenosové sítě, projekty akumulace energie, digitalizace energetiky i výzkum a vývoj v této oblasti.
 • Program Zelená úsporám, který přinesli Zelení v roce 2008, velmi pomohl v tehdejší ekonomické krizi. Ekonomické oživení přinese i nyní. Masivní investice do renovace domů, samovýroby energie i jejího ukládání přinášejí nová pracovní místa, nižší spotřebu energie, ale také více peněz do ekonomiky jako takové. Chceme proto zvýšit množství peněz v tomto programu na nejbližších deset let o 30 % ročně. Do renovací půjde více peněz i díky státním zárukám za úvěry na renovace. Celkově je také potřeba snížit byrokracii spojenou s těmito programy a upravit jejich podmínky, aby si výměnu kotle nebo zateplení mohly dovolit i nejchudší domácnosti.
 • Stát vlastní tisíce budov, za jejichž vytápění a energie platí ročně obrovské peníze. Většina by přitom šla renovovat tak, aby si dokázaly vyrábět vlastní energii. Připravíme plán, který renovuje 5 % státních budov každý rok, což má potenciál uspořit až 500 milionů Kč ročně. Pokud by byly renovovány úplně všechny veřejné budovy (obcí, krajů, státních firem), je možné ušetřit až 13 miliard ročně.
 • Chceme začít u škol. Umístit solární panely na budovy základních a středních škol, kterých je v Česku cca 10 tisíc. Projekty jako škola v Horním Jiřetíně nebo v Brně-Novém Lískovci ukazují, že si mohou vyprodukovat více než polovinu běžné spotřeby elektřiny. Další velký potenciál je v energii z tepelných čerpadel.
 • Zemní plyn není řešení pro nízkouhlíkovou energetiku. Nesmí proto nahrazovat ve velké míře uhelné zdroje a jeho role je pouze přechodová a omezená. Tam, kde to je účelné, budeme podporovat infrastrukturu pro využití bioplynu.
 • Aby využití vodíku přispělo ke klimatické neutralitě, musí být vodík vyráběn z obnovitelných zdrojů. Výroba vodíku a syntetických paliv je energeticky velmi náročná a drahá, proto je nezbytné používat vodík a syntetická paliva pouze tam, kde jsou skutečně potřeba: například v těžkém průmyslu nebo letecké dopravě.
 • Stávající jaderné elektrárny ponecháme v provozu po dobu jejich životnosti.
  Nepodpoříme nové jaderné bloky, jejichž výstavba je již v dnešní době neekonomická a klimatickou krizi neřeší. Zrealizujeme nesplněné sliby předchozích vlád a navrhneme výrazné posílení práv dotčených obcí při hledání a povolování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Zrušíme neadekvátně nízký limit odpovědnosti provozovatelů atomových reaktorů za případné škody při jaderné havárii.
Kompletní program ke stažení
(PDF)