Lidská práva jsou základem svobody, rovnosti a lidské důstojnosti

Zelený program pro lidská práva a občanskou společnost
Pomoc obětem domácího násilí
Přísnější tresty za znásilnění
Vyrovnanější zastoupení mužů a žen v rozhodovacích funkcích
Odstraňování diskriminace
Manželství pro všechny

Milujeme vztahy bez násilí

šichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. To je nutné opakovat, dokud náš stát nebude tak vyspělý, aby byl schopen pomoci každému, kdo se ocitne v situaci, která jeho práva a důstojnost ohrozí.

A nejde jen situaci menšin či lidí s postižením, ale i o právo na změnu pohlaví bez překážek, možnost uzavřít manželství či adoptovat dítě.

Zasadíme se také o lepší zacházení s oběťmi násilí či diskriminace a umožníme aktivní zapojení těm, kteří chtějí přispět ke zlepšení života v naší zemi.

Co chceme?

 • Posílíme služby pomoci obětem domácího násilí, včetně toho genderově podmíněného. Chceme urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy a zlepšení vzdělávání v oblasti genderově podmíněného násilí, včetně posilování schopnosti policie a justice tyto případy řešit účinně a s citlivým přístupem k obětem. Zasadíme se o změnu definice znásilnění v trestním zákoníku tak, aby byl znásilněním každý sexuální akt, ke kterému dojde bez souhlasu všech zúčastněných.
 • Ukončíme nerovné postavení LGBTQ osob a uzákoníme rovnoprávné manželství pro všechny. Zasadíme se o možnost úřední změny pohlaví bez povinné sterilizace a odstraníme i další překážky, se kterými se LGBTQ osoby setkávají, jako například zákaz darování krve.
 • Urychlíme potřebné změny ústavní péče lidí s postižením. Současná podoba života v ústavech brání klientům v tom, aby byli aktivními občany, žili svůj život a naplňovali svá základní práva. Cílem je zajistit odpovídající bydlení, osobní asistenci, podporu samostatného bydlení a zároveň pomáhat těm rodinám, které mají v péči své blízké v podobě odlehčovacích služeb nebo denních stacionářů. Kraje a města, které tyto služby obvykle zajišťují, musí mít dostatek peněz na jejich financování.
 • Podpoříme vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy a vědeckých institucí. Vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politickém a veřejném rozhodování může díky zahrnutí různých životních zkušeností obohatit rozvoj demokratické společnosti a zvýšit kvalitu života jak žen, tak mužů.
 • Nastavíme systematickou a dostatečnou podporu občanské společnosti s přihlédnutím na genderovou vyrovnanost peněz, které z veřejných rozpočtů jdou na kulturní, sportovní nebo volnočasové aktivity. Budeme podporovat participativní rozpočtování obcí a krajů, například formou školení a příspěvků na mediátory procesu.
 • Podpoříme veřejnou diskusi veřejnosti při tvorbě zásadních dokumentů, rozhodování o důležitých stavbách a dalších aktivitách. Návratíme možnost spolků zapojit se do stavebních řízení.
 • Budeme nadále odstraňovat případy diskriminace z veřejného života a zavedeme možnost ombudsmana podávat antidiskriminační žalobu a návrh na zrušení zákona pro rozpor s ústavním pořádkem k Ústavnímu soudu. Práva dětí a mladistvých si zaslouží vlastní ochranu, zřídíme proto speciální pozici dětského ombudsmana.
 • Budeme podporovat používání tzv. Cochemské praxe u českých rozvodových soudů. Ta spočívá v tom, že všichni zúčastnění na rozvodovém řízení – rodiče, soudci, advokáti, orgány sociálně právní ochrany dětí a další – jsou vedeni k tomu, aby zájmy dítěte a právo dítěte na oba rodiče, se dostaly do středu zájmu probíhajícího řízení a rozhodování. Východiskem je teze, že má-li dojít k odloučení rodičů, oba rodiče mají být zachováni pro dítě.
 • Ochrana lidských práv na internetu přináší stále nové výzvy. Profilovací a sledovací techniky, které se používají bez souhlasu těch, jichž se týkají, přerůstají v nový, sofistikovaný způsob diskriminace. Budeme také podporovat efektivnější postup proti projevům nenávisti na internetu, sexuálnímu obtěžování a stalkingu.
 • Právo na azyl je pro nás neoddiskutovatelným faktem. Požadujeme skutečně jednotnou evropskou azylovou politiku založenou na solidaritě, na lidskosti a řádném procesu, včetně spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Požadujeme obnovení evropské mise pro záchranu lidí ve Středozemním moři a nastavení cest pro legální migraci. Právě taková pravidla zabrání dalším tragédiím a budou nejúčinnějším krokem proti pašerákům. Evropa musí vytvořit společná pravidla pro pracovní mobilitu a migraci, Česko navíc musí zlepšit špatné fungování některých ambasád i celkový vztah k legální migraci.
 • Chceme, aby EU podporovala členské státy, regiony a obce v integraci uprchlíků nebo migrantů a aktivně se hlásíme ke spoluzodpovědnosti Česka. Lidé, kteří hledají azyl, nemají být omezováni na osobní svobodě – ukončíme nezákonnou praxi zajišťování rodin s dětmi a budeme dbát na důsledné uplatňování alternativ k zajištění.
 • Při formulaci migrační a azylové politiky vyslechneme odborné návrhy nevládních organizací pracujících s migranty, které jsou vyjádřeny například v Migračním manifestu Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty z roku 2015. Do procesu rozhodování o budoucích politikách zahrneme i samotné cizince.
 • Agendu migrace a integrace přesuneme pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Činnost ostatních relevantních ministerstev budeme lépe koordinovat mimo jiné i zřízením vládního zmocněnce pro koordinaci cizineckých agend. Nastavíme pro cizince férové podmínky v otázkách přístupu ke zdravotní péči, sociálním službám, možnosti změnit zaměstnavatele nebo možnosti sloučení rodiny. Budeme důsledně dbát na dodržování zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí. Zajistíme, aby stát systémově podporoval neziskový sektor a samosprávy v integračních aktivitách na místní úrovni (především výuku českého jazyka, sociokulturní orientaci v české společnosti a rozvoj tolerantního soužití v obci).
Kompletní program ke stažení
(PDF)