Odstraňování chudoby znamená spokojenější rodiny i menší výdaje státu

Zelený program pro sociální politiku
Prevence chudoby je výhodnější než represe
Vyřešení přebujelých exekucí
Ošetřovné ve výši 80 % výdělku
Větší podpora a samostatnost pro lidi s postižením
Ocenění neformálních pečujících

Milujeme když mizí chudoba

Do 21. století patří jen taková společnost, v níž nikdo nezůstává na okraji. Proto chceme odstraňovat prohlubující se nerovnosti, aby všichni lidé měli rovné příležitosti a odpovídající podmínky pro seberealizaci.

Chudoba se podepisuje na zdraví, špatném vzdělání i kvalitě života, proto musíme umožnit všem, aby se z ní za účinné podpory státu vymanili. Lidé musí mít podporu při řešení tíživých situací a příležitost pro celoživotní zlepšování kvality svého života, aby se chudoba nepřenášela na další generace a nerostla nedůvěra v demokracii.

Velmi důležité je co nejrychleji vytáhnout lidi z beznadějné situace, do které je uvrhnul přebujelý exekuční systém, a vrátit je do normálního života.

Co chceme?

 • Prevence nebo včasné řešení sociálních problémů jsou vždy mnohem lepší než drahé řešení následků. Zreformujeme systém sociální pomoci tak, aby dokázal problémům předcházet nebo je řešit co nejdříve, například efektivním používáním dávek mimořádné okamžité pomoci.
 • V Česku je díky velké majetkové nerovnosti mnoho lidí na okraji chudoby, včetně těch, kteří pracují. V sociální oblasti se jako s hlavním problémem potýkáme s absencí sociálního bydlení, se špatně nastaveným systémem exekucí a s nedostatkem práce v určitých oborech nebo regionech. Tyto potíže mnohdy vedou až k rozpadu rodin.
 • Zjednodušíme žádosti o sociální podporu a zavedeme elektronický systém pro jejich vyřizování, aby pozornost byla věnována lidem a ne dokumentům.
  Zvýšíme kapacity dluhového poradenství. Usnadníme osobní bankrot a znovu tak zapojíme zadlužené lidi do společnosti. Zavedeme bezpodmínečné tříleté oddlužení a ukončíme všechny staré nevymahatelné exekuce z divokých dob bez adekvátní regulace finančního trhu.
 • Zreformujeme exekuce, které jsou největší porevoluční selhání státu. Ukončíme byznys s dluhy zavedením teritoriality exekutorů a posílíme vymahatelnost pohledávek zavedením principu 1 dlužník–1 exekutor. Zvážíme rovněž úplné zrušení soukromých exekutorů – podnikatelů včetně zjednodušení a sjednocení celého systému vymáhání. Veškeré exekuce by v takovém případě prováděly soudy (soudní úředníci) nebo jiné orgány veřejné moci na nepodnikatelském základě, jako je tomu ostatně v mnoha evropských zemích.
 • Převedeme evidenci dat v oblasti exekucí pod stát. Umožníme lidem lépe zjistit, jaké dluhy mají u státu, jeho organizací nebo krajů, měst a obcí.
 • Zavedeme, aby se u osob v oddlužení jako základ pro posouzení přídavku na bydlení využila tzv. nezabavitelná částka v oddlužení. Takové opatření bude motivovat k využití nástroje oddlužení a k návratu do aktivního života.
 • Péče o osoby blízké a ošetřování člena rodiny musí být ohodnoceny minimálně 80 % z ušlé mzdy. Zrušíme podmínku sedmidenní tzv. léčebné hospitalizace před vydáním rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče.
 • Terénní sociální práce, jednotlivé sociální služby a podpora komunitních služeb musí být základem pro poskytování péče lidem v jejich domovech. Podpoříme vytváření pozic komunitních pracovníků a zohledníme nastavení jejich kompetencí dle potřeb cílových skupin. Podpoříme spolupráci s pacientskými organizacemi.
 • Lidé s těžkým postižením musí mít možnost svobodně a důstojně žít. Podpoříme navýšení příspěvků na osobní asistenci pro osoby s těžkým postižením a zavedení individualizovaného, pátého stupně příspěvku.
 • Zlepšíme podmínky pro život lidí s fyzickým i mentálním postižením a umožníme jim vyšší zapojení do společnosti, včetně samostatného bydlení, získání zaměstnání nebo participace ve volbách. Budeme odstraňovat s tím spojené bariéry včetně zavedení povinnosti státu a úřadů zpřístupnit informace formou tzv. snadného čtení, aby lidé s postižením měli informace, které jim pomohou k samostatnému životu.
 • Neformální pečující si zaslouží účinnou podporu v podobě finančního ocenění, pomůcek nebo psychologické podpory.
 • Prosadíme, aby se komunitní práce jako jedna z významných metod sociální práce stala uznanou sociální službou.
 • Podpoříme rozšíření sociálních služeb ve městech i na venkově zaměřených na protidrogovou prevenci.
 • Budeme aktivně podporovat vznik pracovních míst v okrajových regionech potýkajících se s vysokou nezaměstnaností. Podpoříme další rozvoj Úřadů práce, aby poskytovaly opravdovou podporu pro nalezení zaměstnání nebo účinné rekvalifikace, včetně i individuálního poradenství pro klienty a klientky a povinného proškolování jeho zaměstnanců a zaměstnankyň.
 • Upravíme podporu v nezaměstnanosti tak, aby pružněji reagovala na individuální potřeby příjemkyň a příjemců a aby nevznikaly situace, kdy si lidé kvůli drobnému přivýdělku nebo pro drobné byrokratické opomenutí mohou výrazně pohoršit, protože přijdou o celou výši podpory.
 • Podpoříme integrační sociální podnikání jako prostředek pro zaměstnávání lidí s handicapem a také jako způsob podpory návratu obtížně zaměstnatelných osob na trh práce v rámci modelu prostupného zaměstnávání. Podpoříme služby podporovaného zaměstnávání za účelem co nejširšího uplatnění osob s hendikepem na otevřeném trhu práce.
 • Uzákoníme nástroje pro zaměstnavatele motivující k zavádění kratšího pracovního týdne, zkrácených úvazků a práce z domova, zejména nižšími odvody.
 • Provedeme dopadovou analýzu zavedení základního nepodmíněného příjmu, neboť technologie rychle nahrazují lidskou práci a je nutné mít připravené řešení.
 • Vytvoříme systém tzv. sociální trampolíny (podpora opětovné socializace bez závislosti na dávkách od státu).
 • Finančně zvýhodníme firmy, které vytvářejí sociálně příznivé podmínky pro své zaměstnance (jako jsou např. právní poradna pro zaměstnance, firemní bydlení, příspěvky na hromadnou dopravu, zaměstnávání lidí z regionu).
 • Posílíme kapacity Odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. Podpoříme systematické zavádění asistentů prevence kriminality a dalších služeb, které pomáhají snižovat napětí v sociálně vyloučených lokalitách.
Kompletní program ke stažení
(PDF)