Kompetentní státní správa, vymahatelnost práva a účinný boj proti korupci

Zelený program pro spravedlnost a fungující stát
Zrychlení fungování soudů
Digitalizace státu
Přístup k bezplatné právní pomoci
Lepší kontrola dotací
Pokud svátek připadne na víkend, bude v pondělí volno

Milujeme fungující stát

Vybudujeme profesionální, kvalitní a nezávislou státní správu, aby byl stát schopen čelit krizím i naplňovat to, co od něj lidé očekávají. Omezíme prostor pro korupci na minimum a ojedinělé excesy budeme tvrdě postihovat.

Digitalizujeme stát, aby byl efektivnější a v komunikaci s občanem vstřícnější a dostupnější. Posílíme nezávislost a odpovědnost soudců i státních zástupců a zrychlíme rozhodování soudů, protože lidé musí mít možnost se rychle dovolat spravedlnosti.

Umožníme lidem hlasovat ve volbách i korespondenčně.

Co chceme?

 • Lidé se musí spravedlnosti dočkat rychle. Modernizujeme proto trestní řízení a nahradíme 50 let starý trestní řád novým zákonem. Omezíme možnost využití procesních kliček k prodlužování řízení a znemožníme zneužívání nedotknutelnosti advokátů ke krytí organizovaného zločinu, posílíme práva obětí a využití alternativních trestů.
 • Posílíme digitalizaci justice. Zavedeme funkční elektronický spis a umožníme nahlížení do spisu online. Posílíme transparentnost výběru soudních funkcionářů širším uplatněním otevřených výběrových řízení s nezávislými a nestrannými výběrovými komisemi. Do právního řádu zavedeme institut hromadné žaloby. Podpoříme navýšení počtů soudních asistentů.
 • Posílíme přístup k bezplatné právní pomoci. Ta se bude týkat také pomoci ve správních a insolvenčních řízeních a v mimosoudních jednáních, a budou ji moci poskytovat také specializované neziskové organizace.
 • Digital first: úřady a další orgány veřejné správy budou jednat s občanem vždy elektronicky, je-li to možné (zejména přes Portál občana a datovou schránku). Zajistíme rovný přístup těm, kdo nechtějí komunikovat elektronicky. Rozšíříme Portál občana na  jednotné kontaktní místo veřejné správy, kde může občan vyřídit se státem veškeré záležitosti.
 • Určíme centrální instituci odpovědnou za digitalizaci veřejné správy. Vybavíme ji kompetencí řídit a implementovat digitalizaci napříč veřejnou správou pro překonání rezortismu.
 • Zavedeme centrálního zadavatele, který bude moci efektivně zadávat veřejné zakázky za ostatní subjekty. Posílíme metodickou podporu při zadávání složitých IT zakázek. Pro zadávání velkých a složitých IT zakázek určíme autoritu, která bude úřadům pomáhat a projekty posuzovat. Připravíme také metodiku pro omezování existujících vendor lock-in zakázek.
 • Stát musí ve veřejných zakázkách preferovat výrobky a služby s nízkou uhlíkovou stopou. Reformujeme nastavení veřejných zakázek, aby dokázaly přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů, šetřily další zdroje a podporovaly místní ekonomiku. Zavedeme závazná pravidla u zakázek malého rozsahu.
 • Ochráníme státní správu před politickými zásahy a umožníme tak její plynulý rozvoj. Zastavíme odliv know how ze státní správy a posílíme její odborné zázemí. Zavedeme účinná opatření na podporu profesního a osobnostního rozvoje lidí ve státní správě – jen odborně zdatní lidé mohou odvádět dobře náročnou práci pro stát.
 • Budeme podporovat rozhodování založené na strategickém plánování, systematickém sběru a sdílení dat, vyhodnocování realizace jednotlivých politik a následné implementaci změn na základě tvrdých i měkkých dat. Budeme systematicky podporovat sběr dat a jejich sdílení napříč resorty, zavedeme zabezpečený systém sdílení dat pro zodpovědné vládnutí.
 • Zastavíme chaos v řízení státních firem. Prosadíme strategii vlastnické politiky státu, která upřednostní strategické cíle před dosahováním zisku a vytvoří podmínky pro ekologicky a sociálně odpovědné podnikání. Zajistíme kompetentní obsazení orgánů státních firem.
 • Zřídíme politické poradní sbory na úrovni ministerstev, které budou ministrovi pomáhat s prosazováním vlastní politické agendy. Snížíme tak informační asymetrii mezi politickou a odbornou složkou ministerstev. Politické náměstky transformujeme do politických zástupců ministra, sekce tak budou moci řídit jen profesionální úředníci ve státní službě.
 • Zavedeme jednotnou databázi dotací a posílíme tak transparentnost a kontrolu jejich přidělování. Zavedeme zveřejňování dotačních rozhodnutí v registru smluv. Rozšířením působnosti NKÚ zajistíme účinnou kontrolu vynakládání veřejných peněz ve státních firmách, obecních firmách a velkých městech.
 • Posuneme Parlament do 21. století, zavedeme online přenos jednání výborů, zpřehledníme stenozáznamy a záznamy o hlasování, převedeme je do formy otevřených dat. Prodloužíme lhůtu na projednání Senátem na 60 dnů, aby měl více času na kvalitní práci. Zvážíme možnost projednávání zákonů napříč volebními obdobími a zavedeme plně otevřené nahlížení do legislativního procesu.
 • Zavedeme účinnou regulaci a kontrolu lobbingu speciálním zákonem, zrevidujeme a zpřehledníme systém poradních orgánů, aby umožnil efektivnější účast občanské společnosti na rozhodování.
 • Zavedeme účinnou ochranu oznamovatelů korupce – whistleblowerů. Přijmeme zákon o jejich ochraně, zajistíme metodickou podporu pro oznamovatele i zaměstnavatele a podpoříme kampaň k pozitivnějšímu vnímání oznamování nekalého jednání.
 • Posílíme nezávislost státního zastupitelství na vládě. Novelizací zákona o státním zastupitelství zavedeme funkční období, odvolatelnost jen na základě kárného řízení, výběrová řízení na vedoucí státní zástupce včetně nejvyššího státního zástupce a zavedeme protikorupční speciální tým.
 • Podpoříme začleňování bývalých vězňů do společnosti: odsouzená osoba, která vykonala svůj trest, musí být lépe podporována ve svém návratu do společnosti, aby bylo sníženo riziko recidivy nebo sociálního vyloučení. Podpoříme začátek takové přípravy již 6 měsíců před propuštěním.
 • Zavedeme možnost korespondenčního hlasování pro všechny oprávněné voliče a voličky s českým občanstvím, včetně lidí v zahraničí. Žádný občan či občanka České republiky nesmí přijít o pohodlnou možnost realizovat své právo volit, jedno ze základních občanských práv.
 • Zrušíme uzavírací volební klauzuli u komunálních voleb a voleb do Evropského parlamentu, kde postrádá jakýkoliv smysl. U krajských voleb a voleb do Poslanecké sněmovny budeme usilovat o její snížení.
 • Zavedeme nástroje pro větší zapojení mladých lidí do veřejného dění a otázek týkajících se jejich budoucnosti. Budeme podporovat vznik klimatických rad mládeže a dalších poradních orgánů, které budou složené ze zástupců a zástupkyň mladých. Snížíme hranici aktivního volebního práva na 16 let.
 • Upravíme zákon o státních svátcích tak, aby v případě, že státní svátek připadne na sobotu či neděli, byl nejbližší pracovní den nahrazen dnem pracovního klidu.
Kompletní program ke stažení
(PDF)