Moderní vzdělávání podporuje talenty i odstraňuje nerovnosti

Zelený program pro vzdělávání
Podpora talentů i odstraňování nerovností v přístupu ke vzdělání
Více peněz do školství
Modernizace vzdělávání učitelů a učitelek
Změny přijímaček na střední školy
Posun začátku vyučování na 9 hodin

Milujeme moderní školy

Školství musí nejen pomoci dětem dohnat výpadek způsobený pandemií, ale také reagovat na probíhající technologické změny a vývoj společnosti.

Naším cílem je výchova sebevědomé generace zodpovědných občanů, která se dokáže zorientovat v rychle se měnících podmínkách, umí kriticky pracovat s informacemi a empaticky komunikovat. Proto potřebujeme lépe a stabilně financované školství, méně administrativy, moderní metody i větší podporu pro ty školy, které odstraňují nerovnosti ve společnosti.

Hlásíme se ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a budeme dbát na její naplňování.

Co chceme?

 • Největším problémem českého školství jsou nerovnosti šancí na přístup ke kvalitnímu vzdělání. Velmi záleží na tom, kde a v jaké rodině se dítě narodí. Školství s nerovnostmi neumí pracovat, nedokáže podpořit děti z horšího sociálního prostředí, ani pracovat s těmi velmi talentovanými. Abychom vzdělání zkvalitnili, musíme do něj investovat o 50 miliard korun ročně více.
 • Zajistíme speciální podporu pro odstraňování problémů způsobených výpadkem škol během pandemie, například podporou školních psychologů nebo programů nad rámec standardního vyučování. Finančně podpoříme doučování dětí i předškolní přípravu.
 • V některých regionech chybí velké množství kvalifikovaných pedagogů. Podpoříme řešení jejich nedostatku zavedením dotačního programu, který školám umožní čerpat prostředky na motivační náborové příspěvky či podporu bydlení. Zavedeme indexované financování, aby více peněz dostaly ty školy, které se potýkají s většími problémy svých žáků.
 • Pro školy zajistíme metodickou a finanční podporu na zavádění moderních metod do vzdělávání s důrazem na udržitelný rozvoj. Zvýšíme důraz na environmentální, informační a finanční gramotnost v rámcových vzdělávacích programech. Podpoříme školy a školská zařízení v inkluzivním přístupu jako běžné součásti jejich chodu. Do třetí třídy budeme preferovat slovní hodnocení.
 • V souladu s aktuálním vědeckým poznáním v oblastí biologie, psychologie a pediatrie posuneme standardní začátek výuky na 9.00.
 • Budeme usilovat o zvyšování kvality základních škol, především jejich druhého stupně, abychom předešli odchodům na víceletá gymnázia, která pokládáme za problematickou předčasnou specializaci a jednu z příčin nerovností v českém vzdělávání.
 • Prosadíme změny v přijímacím řízení na střední školy tak, aby o přijetí či nepřijetí nerozhodoval jen jednorázový test ze dvou předmětů, ale komplexní přehled schopností, talentů, zájmů, motivací a studijních předpokladů žáků, např. v podobě osobního portfolia.
 • Nesouhlasíme se snahami stanovovat cut-off skóre, tedy minimální hranici úspěšnosti u přijímacích zkoušek na SŠ. Takové opatření nepovede ke zvýšení kvality vzdělávání na středních školách, ale pouze řadě dětí zkomplikuje přístup k vyššímu vzdělání – především těm ze sociálně slabého prostředí s nízkou podporou rodiny.
 • Proměníme strukturu učňovského a středního odborného vzdělávání tak, aby byl posílen všeobecný základ, gradující specializace a rozvoj kompetence k učení jako předpokladu pro celoživotní profesní vzdělávání.
 • Budeme podporovat programy celoživotního vzdělávání, průběžné profesní přípravy a univerzity 3. věku. Zavedeme systémovou podporu neformálnímu vzdělávání, podpoříme propojování formálního a neformálního vzdělávání a uznávání výsledků neformálního vzdělávání.
 • Zasadíme se o zvýšení prestiže pedagogického povolání, které bude nejen finančně zajímavé, ale také např. otevřené zkráceným úvazkům tak, aby do školství přilákalo širokou škálu odborníků z praxe. Podpoříme pedagogické semináře na všech typech vysokých škol, jejichž absolvování by znamenalo zisk dodatku k diplomu o pedagogické aprobaci, praxi a pedagogickém minimu a umožnilo absolventům učit bez absolvování pedagogických fakult.
 • Ve spolupráci s odbornou veřejností zahájíme reformu vzdělávání nových učitelek a učitelů, aby byli lépe připraveni na nástup do praxe a v průběhu života měli možnost doplnit si vzdělání o jiný obor. Podpoříme reformu současného studia koncipovaného většinou pro dvě konkrétní aprobace směrem ke komplexnější průpravě pro celé skupiny předmětů s větším důrazem na metodiku, didaktiku a praxi oproti vzdělávání se v daných předmětech.
 • Zavedeme systém péče o pedagogické pracovníky, zejména o začínající učitele, aby u nich nedocházelo ke ztrátě motivace, přetížení a následnému odchodu ze vzdělávání a vytvoříme kompetenční profil pedagogických pracovníků, vč. ředitelů (tzv. profesní standardy), na které navážeme jejich kariérní růst i podobu vzdělávání.
 • Zavedeme automatické zvyšování platů pedagogických pracovníků tak, aby vždy odpovídal alespoň mediánu mezd vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.
 • Ředitel má být pedagogický lídr, ne otrok byrokracie, proto podpoříme sdílení provozních zaměstnanců mezi školami a posílíme finanční prostředky na zajištění provozu škol; podpoříme vznik center administrativní podpory v působnosti zřizovatelů, které budou školám poskytovat projektový management, metodické vedení a ulevovat jim od administrativy. Pro usnadnění práce ředitelům a další snížení administrativní zátěže zřídíme registr pracovníků ve školství zajišťující přehled o nabídce a poptávce na pracovním trhu.
 • Zrušíme veškeré výkaznictví, všechny informace bude škola evidovat ve školním informačním systému, z něhož si stát bude informace sám vytahovat, a stanovíme povinnou kompatibilitu těchto komerčních systémů se státním systémem. Skrze školní informační systémy bude probíhat i jakékoli jednorázové dotazování ředitelů, které bude koordinovaně řešit jedno oddělení na MŠMT. Digitalizujeme rovněž základní správní úkony a rozhodování v působnosti škol a dalších aktérů a otevřeme diskusi o zavedení možnosti volitelné právní subjektivity (především menších) škol.
 • Se zárukami vysokého standardu ochrany osobních údajů zavedeme jednotný identifikátor žáka, který umožní propojení agregovaných dat s datovými zdroji i mimo resort školství, a konečně bude možné přesně designovat podpůrná opatření s přesnou znalostí znevýhodňujících faktorů a jejich vlivu.
 • Zřídíme střední úroveň podpory a vedení školám, která bude zajišťovat komunikační tok mezi centrem a školami, odborně vést a zajišťovat spolupráci relevantních aktérů a která bude společně s pedagogy schopna trvale zlepšovat vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance žáků v rámci MŠ, ZŠ a SŠ na svém území.
 • Zavedeme efektivní systém podpory škol v oblasti vzdělávání a začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem tak, aby školy bez zbytečné administrativní zátěže mohly zajistit v součinnosti se zřizovateli plnohodnotné vzdělávání této stále větší skupiny dětí a mladistvých s využitím potřebných nástrojů (primárně doučování češtiny, intenzivní jazyková příprava, asistenti pedagoga – včetně dvojjazyčných, vzdělávání pedagogických pracovníků).
 • Dotačně podpoříme zakládání a rozvoj otevřených a komunitních škol, které slouží jako centra společenského, kulturního či sportovního života v dané lokalitě a poskytují poradenské, volnočasové a vzdělávací služby pro celou komunitu.
 • Vzdělání musí být dostupné všem. Odmítáme proto zavádění školného na jakémkoli stupni, včetně veřejných vyšších odborných škol a veřejných vysokých škol.
 • Provedeme revizi financování vysokého školství tak, aby respektovalo stejnou důležitost obou jeho základních složek – vzdělávání i výzkumu – a školy nebyly vystavovány nadměrnému tlaku na výkon na úkor vzdělávání. Změníme koeficienty ekonomické náročnosti, které jsou zastaralé a neodpovídají realitě, a zrovnoprávníme tak financování společenskovědních oborů. Zasadíme se o dlouhodobější a stabilnější financování vědy, namísto neustálého soutěžení v krátkodobých cyklech „od grantu ke grantu“.
 • Podpoříme roli vysokých škol jako důležitých aktérů veřejného života, pro který poskytují veřejnou expertízu, podporují občanskou společnost, kritickou reflexi i snižování rozdílů a poskytování vzdělání v regionech. Odmítáme snahy na omezování humanitních oborů vysokých škol, protože nám mnohem lépe umožňují poznávat stále složitější svět.
 • Z vědeckého poznání financovaného z veřejných prostředků musí mít prospěch všichni, budeme proto podporovat principy otevřeného přístupu (open access) k výsledkům vědeckého bádání.
Kompletní program ke stažení
(PDF)