Šetrné zemědělství a lokální potraviny pro zdraví lidí i krajiny

Zelený program pro zemědělství
Podpora těch, kdo hospodaří šetrně
Lepší ochrana zemědělské půdy
Zastropování zemědělských dotací
Ukončení klecových chovů hospodářských zvířat
Zpřísnění používání jedů v krajině

Milujeme lokální potraviny

Jen kvalitní půda poskytne kvalitní potraviny, a proto je potřeba podpořit proměnu zemědělství do udržitelnější a ekologičtější podoby. Zemědělství má také významný vliv na emise skleníkových plynů i na stav naší krajiny.

I z toho důvodu nesmí zemědělské dotace fungovat jako podpora nadprodukce levných surovin určených k vývozu, ale jako platba farmářům za veřejnou službu v podobě zadržování vody v krajině, zvyšování druhové rozmanitosti, zlepšování stavu půdy či rozšiřování počtu pracovních míst v zemědělství a potravinářství.

Farmy musí pěstovat kvalitní a cenově dostupné lokální potraviny s nízkou uhlíkovou stopou, zemědělec má být zodpovědným správcem krajiny.

Co chceme?

 • Ceníme si všech zemědělců, kteří tvrdě pracují a berou při tom ohled na přírodu, zejména těch z malých farem. Podpoříme proto lokální výrobu a zpracování potravin, zjednodušíme prodej zemědělské produkce ze dvora, podpoříme místní farmářské trhy či sdružování výrobců do odbytových družstev pro lepší jednání s obchodními řetězci i pro přímé cesty z farmy ke spotřebitelům.
 • Zavedeme systém sledování a dohledávání původu všech potravin včetně jejich dodavatelských řetězců, aby byl jasný nejen skutečný původ potravin, ale také abychom jako spotřebitelé věděli, jak moc zatěžují životní prostředí.
 • Podpoříme vyšší zastoupení biopotravin a lokálních potravin ve školách, nemocnicích a dalších provozovnách veřejného stravování.
 • Zastropujeme zemědělské dotace částkou 250 tisíc euro pro přímé platby a 500 tisíc euro na investice pro každého jednotlivého skutečného vlastníka zemědělského podniku.
 • Dotace v zemědělství přesměrujeme na podporu zavádění moderních agrotechnických přístupů šetrného hospodaření a zvyšování obsahu organické hmoty v půdě. Podpoříme vytváření krajinných prvků zlepšujících druhovou rozmanitost, zachytávání vody v krajině či protierozní opatření (remízky, stromořadí, meze, úhory, zasakovací pásy a průlehy, polní cesty s pruhy vegetace, zatravněné údolnice, mokřady, tůně a rybníky či rozšířené ochranné pásy vodních ploch a toků). Tyto plochy budou tvořit až 20 % výměry každé farmy, a jejich údržba bude zemědělcům kompenzována zvýšenými přímými platbami.
 • Finančně podpoříme a usnadníme vstup začínajících farmářů do oboru, zavádění pěstování náročných plodin jako je kvalitní ovoce či zelenina i dobrovolný přechod farem do režimu ekologického zemědělství na výměru až 25 % obdělávané půdy do roku 2030 (z čehož polovinu bude tvořit orná půda), a to při zachování produkční kapacity českého zemědělství.
 • Prosadíme omezení intenzivní zemědělské produkce v nepříznivých oblastech a lokalitách, včetně většího zatravňování a zalesňování problematických svažitých pozemků. Zavedeme přísnější ochranu přirozených stanovišť, květnatých horských luk i mokřadních lokalit.
 • Podpoříme poradenské kapacity v zemědělství tak, aby měli farmáři, vlastníci půdy či obce k dispozici dostatek specializovaných poradců na udržitelné hospodaření, vhodnou aplikaci krajinotvorných prvků a šetrných agrotechnických opatření. Podpoříme a usnadníme proces komplexních pozemkových úprav, jehož cílem musí být i jasnější odpovědnost vlastníků za svá pole. Zvýšíme poplatky za zábor zemědělské půdy.
 • Zpřísněním a důsledným vymáháním protierozní vyhlášky přimějeme zemědělce k dodržování zásad správného hospodaření, aby se orná půda neměnila v bahno z polí. Budeme důsledněji vymáhat dodržování ochranných pásem u použití průmyslových hnojiv a postřiků na ochranu rostlin. Zvýšení kontroly farmářům vykompenzujeme omezením ostatních byrokratických povinností. Zakážeme používání jedů jako Stutox II pro hubení hrabošů.
 • Prosadíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která zpřísní možnosti záboru zemědělského půdního fondu ve prospěch ochrany půdy.
 • Zavedeme moratorium na budování nových intenzivních velkochovů a zahájíme transformaci živočišné výroby směrem k udržitelným, etičtějším a šetrnějším způsobům chovu, jako jsou volné chovy s výběhem, pastevní a ekologické chovy.
 • Ukončíme používání všech typů klecí v chovech hospodářských zvířat a nahradíme je příznivějšími způsoby chovu.
 • Pomůžeme českým chovatelům finalizovat jejich produkci doma uzákoněním a podporou šetrného usmrcování zvířat přímo na farmách.
 • Zasadíme se o přijetí plánu na postupné ukončení pokusů na zvířatech v ČR. Prosadíme, aby se nepovolovaly pokusy s nejhorším dopadem na zvířata. Po ukončení testování kosmetických výrobků na zvířatech podpoříme rozšíření i o čisticí prostředky pro domácnosti. Budeme investovat do vývoje alternativních metod k metodám pokusů na zvířatech.
 • Dořešíme problém tzv. množíren. Rozšíříme povinnost registrace v centrálním registru zvířat, a to i na další druhy zvířat (např. velké kočkovité šelmy a další). Zregulujeme prodej zvířat na internetu. Zpřísníme podmínky pro chovatele a v chovech určených pro komerční účely. Zpřísníme podmínky prodeje zvířat ve zverimexech.
 • Personálně posílíme Státní veterinární správu a posílíme její kompetence.
Kompletní program ke stažení
(PDF)