Ochrana vody, živá a pestrá krajina i stopka ekologické kriminalitě

Zelený program pro životní prostředí
Zdravá a pestrá krajina a více divočiny
Vyšší tresty za ekologickou kriminalitu
Lepší hospodaření v lesích
Zálohování PET lahví a plechovek
Omezení zábavní pyrotechniky

Milujeme neotrávené řeky

Změna klimatu je nejzávažnější problém současnosti a Česko musí v jeho řešení zásadně přidat. Je to nejen náš závazek budoucím generacím, ale také obrovská příležitost pro dnešek.

Modernizace průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, odpadového hospodářství a dalších důležitých odvětví přinese nová pracovní místa, zvýší kvalitu života a umožní ze změn profitovat i obyčejným lidem, kteří na transformaci nesmí doplatit.

Klíčem je ale reálný plán, který nebude před důležitostí problému zavírat oči a lakovat situaci na růžovo. Naopak, chceme využít chytrost a šikovnost našich lidí, skvělou tradici našeho průmyslu a evropské peníze ze Zelené dohody na maximální využití této historické příležitosti.

Co chceme?

 • Podpoříme vlastníky, aby ve svých lesích zvyšovali pestrost dřevinné skladby, přecházeli na nepasečné formy hospodaření, využívali přirozenou obnovu lesa a ponechávali vyšší podíl dřeva k přirozenému rozkladu. Zákony nesmí klást překážky pro pěstování bohatě strukturovaných lesů.
 • Ve státem vlastněných lesích zavedeme pravidla hospodaření podle standardů mezinárodně uznávané lesní certifikace (FSC). Zmenšíme současnou rozlohu revírů, aby se revírník mohl dobře starat o svůj les.
 • Zadávání veřejných zakázek v lesním hospodaření upravíme tak, aby zohledňovalo nejen cenu, ale i kvalitu provedené práce. Podpoříme naše lokální zpracovatele dřeva a systémem dohledatelného označení původu výrobků budeme spotřebitele motivovat ke koupi produktů vyrobených ze dřeva z našich lesů.
 • Zavedeme účinnou ochranu lesů před škodami způsobovanými přemnoženou zvěří. Lov zvěře se bude odvozovat od míry škod na lesních ekosystémech a zemědělských plodinách. Cenné lesní komplexy a porosty v národních parcích a jiných zvláště chráněných územích chceme zachovat jako místa, kde převládá divočina.
 • Provedeme reformu České inspekce životního prostředí tak, aby se z této instituce opět stal respektovaný úřad hájící zájmy životního prostředí, který dokáže řešit ekologické havárie, znečišťování prostředí, hospodaření s půdou a další závažné porušování zákonů, jako jsou otravy dravých ptáků. Zpřísníme zákony týkající se ekologické újmy i pravidla pro nakládání s chemikáliemi a budeme je důsledně vymáhat – už žádná otrávená Bečva! Zpřísníme legislativu chránící povrchové i podzemní zdroje vody.
 • Budeme mnohem více řešit nelegální vjezdy čtyřkolek a motocyklů do volné přírody, nejen v chráněných oblastech. Tresty za tyto přečiny budou obsahovat i možnost zabavení vozidla nebo udělení trestných bodů jako za dopravní přestupky. Navýšíme počet členů stráže přírody, podpoříme její profesionalizaci a posílíme její pravomoci. 
 • Vrátíme veřejnosti právo účastnit se správních řízení, kde hrozí postižení zájmů ochrany přírody a krajiny. Občané musí mít právo hájit své kvalitní životní prostředí.
 • Navýšíme na dvojnásobek prostředky v programu péče o krajinu, které směřují přímo na konkrétní péči o cenné přírodní lokality v režii občanů, spolků či obcí. 
 • Zvýšíme ochranu cenných nezalesněných biotopů před zalesňováním. Budeme pokračovat ve vyhlašování dalších zvláště chráněných území přírody, například Národní park Křivoklátsko, CHKO Krušné hory, Chřiby, Soutok Moravy a Dyje a další. Podpoříme systém programů na záchranu ohrožených volně žijících živočichů a na návrat vlka, rysa a medvěda a jiných velkých savců do českých lesů, včetně zvýšených a zjednodušených kompenzací škod vzniklých zemědělcům a chovatelům hospodářských zvířat.
 • Prosadíme, aby norování bylo uvedeno v zákoně jako zakázaný způsob lovu.
 • Budeme prosazovat návrat provozování vodovodních soustav do vlastnictví obcí a krajů, aby strategická vodohospodářská infrastruktura pro hromadné zásobování pitnou vodou byla pod veřejnou kontrolou.
 • Vytvoříme větší nabídku dotačních programů určených pro revitalizaci říčních systémů a zadržování vody v krajině a půdě. Zjednodušíme jejich tvorbu, např. zpřírodnění a citlivá revitalizace vodních toků, vznik tůní a mokřadů, říčních meandrů, zasakovacích pásů či suchých poldrů a ochrany pramenišť. Nechceme další velké vodní nádrže a kanály (např. kanál Dunaj–Odra–Labe) a žádné další přehrady v přírodních lokalitách národního významu. Správu vodních toků vrátíme do gesce Ministerstva životního prostředí. 
 • Zvýšíme finance na čištění odpadních vod ve městech a větších obcích, podpoříme výstavbu obecních čistíren a zejména v menších obcích budeme usilovat o decentrální řešení tak, aby přečištěná voda mohla být zasakována a ne odváděna do kanalizace.
 • Zasadíme se o zavedení širších ochranných pásů kolem vodních toků, obnovíme ochrannou funkci břehových porostů jako prevenci před znečištěním vody a podpoříme biodiverzitu kolem toků a v údolích řek. Podpoříme mimoprodukční funkce vodních nádrží a rybníků jako zdrojů vody v krajině. Podobně jako v lesním zákoně, prosadíme i ve vodním zákoně pasáž, která vlastníkům vodních toků, nádrží a rybníků uloží pečovat i o mimoprodukční funkce.
 • Zpřísníme legislativní ochranu ovzduší pro velké i malé znečišťovatele, včetně postihů pro znečišťovatele v hodnotě újmy na zdraví a přírodě.
 • Vytvoříme jednotný právní předpis pro řešení světelného smogu, který jasně vymezí limity světelného znečištění s ohledem na zdraví lidí i na přírodu, a posílí pravomoci obcí. Iniciujeme změnu legislativy vedoucí k výraznému snížení počtu billboardů a dalších forem vizuálního smogu ve městech i v krajině.
 • Ukončíme skládkování využitelného odpadu do roku 2026. Novelizujeme odpadový zákon a zákon o obalech tak, aby umožnily předcházení vzniku odpadu, zavedeme zálohování obalů a stanovení hierarchické kaskády efektivní recyklace využitelných materiálů, včetně jejich použití ve stavebnictví a energetice. Zavedeme zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Odmítáme plány na výstavbu nových spaloven nad rámec rozšíření kapacity těch existujících.
 • Podpoříme výzkum technologií na materiálové využití odpadů. Zavedeme plastovou daň na nerecyklovatelné plastové výrobky a obaly. Zavedeme zpětný odběr produktů a metodicky a finančně podpoříme opětovné využívání použitých výrobků (re-use centra). Navrhneme postupné prodlužování záruční doby spotřebních výrobků. Podpoříme omezení plýtvání potravinami, uzákoníme povinný sběr gastroodpadu a zahrneme domácí i komunitní kompostování do recyklačních kvót.
 • Budeme prosazovat výrazné omezení prodeje zábavní pyrotechniky po vzoru jiných evropských zemí.
Kompletní program ke stažení
(PDF)